Posted on Leave a comment

ИСТОРИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „ХОМЕОПАТИЧНО ОБЩЕСТВО”

Доц. д-р Станка Михалкова

Сдружение „Хомеопатично общество” е създадено на 10.06.1994 година след завършване на първият курс по класическа хомеопатия. Регистрирано е като “Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност“.

От тогава до сега то реализира своите основни цели съгласно Устава, а именно – обучение по класическа хомеопатия, обществено полезна дейност за популяризиране на класическата хомеопатия в България и легализиране на класическата хомеопатия в българското законодателство.

Цялата му дейност се ръководи от Управителен съвет, състоящ се от 9 члена.

През 2000 г Сдружение „Хомеопатично общество стана редовен професионален член на Европейския Съвет по Класическа Хомеопатия, преименуван по-късно в Европейски Централен Съвет по Хомеопатия., представящ хомеопатите от 20 европейски страни. Като редовен член ХО дава ежегодни отчети за своята дейност и участва в съвещанията на ЕССН.

Ще разгледам отделните дейности на Сдружението.

І. ОБУЧЕНИЕ

 

Първият двегодишен курс по класическа хомеопатия беше проведен от Лондонския колеж по класическа хомеопатия по Програма за приобщаване на източните страни Чехия, Унгария, Румъния, Сърбия и България към знанията по класическа хомеопатия в Европа. Негов инициатор беше д-р Петър Найденов.

След учредяването на Сдружението обучението по класическа хомеопатия продължи.

На 13.09.1994 г. беше сключен договор между Сдружение „Хомеопатично общество“ с председател д-р Дора Пачова и Лондонския колеж по класическа хомеопатия ( LCCH), Интернационален отдел с директор Питер Чапел. Договорът е с по-широки рамки и включва освен обучение и помощ за развитието, популяризирането и легализирането на класическата хомеопатия в България. Следващите два курса – вторият и третият, бяха проведени към Лондонския колеж по класическа хомеопатия. След това неговият интернационален отдел се отдели в самостоятелен колеж. Анжела Нийдам беше един от основните преподаватели.

Наложи се предоговаряне на условията за сътрудничество и обучение. Сключи се договор между Лондонския интернационален колеж по хомеопатия (LICH), с директор Дий Робертсон и Сдружение „Хомеопатично общество“ с председател Станка Михалкова. Проведено беше допълнително двугодишно обучение на български преподаватели и супервайзори, под ръководство на Линда Кениън. В сключеният договор за провеждане на курсове по класическа хомеопатия се посочва, две трети от учебните часове да се провеждат от български преподаватели, а една трета от английски. При тези условия бяха проведени четвъртият и петият курс. От шестия курс до сега курсовете се провеждат самостоятелно само от преподаватели на Сдружението. На 21.10.2023г. започна провеждането на 24-ия курс по класическа хомеопатия.

Преподавателският екип се състои от пет дипломирани от LCCH преподаватели по класическа хомеопатия – Станка Михалкова, Лилия Димитрова, Маргарита Горанова, Фьодор Дечев и Георги Чапалов.

Учебната работа се ръководи от Методичен съвет на преподавателите. Той провежда редовно своите заседания и обсъжда програмите за семинарите и всички въпроси, свързани с организацията и провеждането на обучението.

Обучението се извършва по европейски стандарти, утвърдени от Европейския Централен съвет по хомеопатия. По искане на самите курсисти от десетия курс – да се покрие по-пълно европейската програма за обучение, обучението беше удължено, а следващите курсове преминаха от двугодишно на тригодишно обучение.

От 2020 г. Управителният съвет взе решение тригодишният курс да бъде разделен на три нива на обучение от по 1 година с цел все повече граждани да се включат в обучението по класическа хомеопатия.

Качеството на обучението с годините все повече се повишава. Осигурява се възможност за по-пълно усвояване на преподадения материал от курсистите чрез предоставяне на аудиозаписи и печатни материали от проведените семинари.

В последните години се осигури възможност за онлайн обучение, което позволява в курсовете да се включат хора от териториално отдалечени места и дори от други държави.

Всяка година се провежда традиционното седемдневно лятно училище, на което курсистите от различните курсове и техните семейства се опознават и сближават.

За курсистите без медицинско образование се провеждат допълнителни двугодишни медицински курсове към НСА, Факултета за следдипломна квалификация.

Освен задължителното обучение по програмата сдружението всяка година провежда и международни семинари с водещи специалисти в областта на хомеопатията.

Управителният съвет организира и участие в международни семинари, провеждани от други хомеопатични организации – Асоциацията на лекарите хомеопати, Хомеохелп, Немски хомеопатичен съюз и др.

За поддържане и повишаване на квалификацията на завършилите е създаден

Институт по хомеопатия и интегрално развитие“.

Към него се разработват различни теми, правят се доказвания на лекарства. Провежда се т.н. „Майсторски клас“ с изнасяне на интересни теми.

През 2004 година Европейският съвет по класическа хомеопатия изпрати документ до българското правителство за „Потвърждение на стандартите за обучение на Хомеопатично общество България“, в който се посочва, че обученито, провеждано от Сдружение „Хомеопатично общество“ отговаря на критериите за висок стандарт на обучениепо по хомеопатия и обща медицина, базирани на Европейските насоки за обучение по хомеопатия. Провежданите курсове са еквивалентни на съдържанието на университетско първо ниво. Три университета в Англия предлагат курсове на обучение по същата програма със степен бакалавър. Посочва се също така, че с получената подготовка членовете на Хомеопатичното общество в България могат да кандидатстват за регистрация в асоциациите на страните членки на ЕССН в цяла Европа – като Великобритания, Ирландия, Холандия, Дания, Швеция, Ирландия, Гърция, Италия, Испания и Португалия.

ІІ. ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Съгласно разработените „Правила и ред за извършване на обществено полезна дейност“ тя се реализира в четири главни направления:

 1. Популяризация на хомеопатията;
 2. Развитие на класическата хомеопатия;
 3. Приложение на хомеопатичния метод;
 4. Издателска дейност.

Ще се спра на всяко от тях.

І. Популяризаторска дейност

Нейната цел е повишаването на информираността на гражданите относно възможностите на хомеопатичния метод за физическо и психическо възстановяване на здравето.

Ежегодно се провеждат открити лекции за широк кръг слушатели.

В периода от 1999 – 2002 г. се провеждаха ежегодно Национални конференции по класическа хомеопатия, посветени на следните основни постановки на хомеопатичния метод:

 • 1999 г. – „Хомеопатията – наука и изкуство“;
 • 2000 г. – „Единственото лекарство“;
 • 2001 г. – „Подобното лекува подобно“
 • 2002 г. – „Здравето като равновесие“.

Програмата включва доклади от членове на Сдружението

Публикуват се материали в различни вестници и списания. През 1998 г. бе водена продължително време рубрика със статии по класическа хомеопатия във вестник „24 часа“ раздел „Здраве“ от доц. д-р Станка Михалкова.

След проведеното съвещание на ЕССН в България през 2008г. и пресконференцията с Питер Виксвеен и Стивън Гордън, медийният интерес към практикуването на хомеопатията в нашата страна стана по-голям. Взети бяха интервюта от нас и излязоха репортажи в някои вестници и електронни издания.

През последните години бе разкрит информационен сайт „Самуел Ханеман“ на който са представени материали по класическа хомеопатия.

Подържа се интернет сайт на Сдружението.

Всяка година Сдружението провежда мероприятия, свързани със Световната седмица по хомеопатия, като открити лекции, срещи с граждани, дни на отворените врати и др.

Популяризирането на българския опит по класическа хомеопатия се извършва от бивши членове на сдружението в международни хомеопатични форуми в други държави.

ІІ. Дейност за развитие на класическата хомеопатия

Като член на ЕССН Сдружението участва активно в международни проучвания в областта на хомеопатията под формата на въпросници и становища.

Лилия Димитрова е взела участие в официално доказване на хомеопатичното лекарство Streptococcinum, проведено от Джереми Шер.

Маг. Фармацевт Теменуга Сотирова и колектив проведоха изследвания и чрез използване на термовизионна техника с голяма разделителна способност успяха да визуализират спектралните характеристики на хомеопатичното лекарство.

След създаването на „Институт по хомеопатия и интегрално развитие” през 2012 г. се предвижда тази дейност да бъде развивана от него.

ІІІ. Приложение на хомеопатичния метод

Ежегодно се провеждат безплатни консултации на социално слаби лица. По време на летните училища лицата, консултирани в проведените супервизии също не заплащат. В дните на отворените врати всеки проявяващ интерес гражданин може да зададе своите въпроси и да получи информация относно спецификата на хомеопатичния метод.

Провеждат се публични прожектирания на филма за същността на класическата хомеопатия “Една безкрайно малка доза“, разработен от член на Сдружението – Екатерина Рибарева през 2008 г.

 ІV. Издателска дейност

Тя включва разработване на брошури, дипляни и други нагледни материали за запознаване на обществеността с хомеопатичния метод.

Ежегодно се отпечатват информационни материали, свързани със Световната седмица по хомеопатия.

В периода 1998 – 2005г. бяха издавани две периодични издания – вестник „Класическа хомеопатия“ и списание „Класическа хомеопатия“ под редакцията на Лилия Димитрова и Катя Чамурлийска.

Настоящи и бивши членове на Сдружението издават собствени и преводни книги – Надежда Григорова, д-р Виолета Джерекарова, д-р Петър Найденов, д-р Атанас Гълъбов, д-р Иван Енев, Маргарита Горанова, Катя Чамурлийска, доц.д-р Станка Михалкова и др.

ІІІ. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Борбата за легализацията на хомеопатията в България започна със създаването на Сдружението. Изработени бяха редица материали за запознаване на държавните органи за същността и начините на приложение на хомеопатичния метод.

Във връзка с легализацията на обучението по класическа хомеоопатия бе разработен проект за „Висше частно училище по класическа хомеопатия „Самуел Ханеман“. Изготвен бе правилник за прием на студентите за образователно-квалификационната степен Магистър по специалност класическа хомеопатия“. Направени бяха предложения за разкриване на магистратура по класическа хомеопатия към Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, за разкриване на нова специалност към Медицинския факултет на Тракийския университет в гр. Стара Загора и др. За съжаление тези предложения не бяха приети.

Беше направен опит да стартира магистърска програма „Основи на хомеопатичната терапия І част“ към Националната Спортна Академия „Васил Левски“, във Факултета по Олимпизъм, Екология и Здравни грижи, която трябваше да стартира от 5 декември 2002 г, но без резултат.

През 2005 г. беше приет Закон за здравето,

в който за пръв път беше включена Глава 28: „Алтернативни методи“, чл. 266 (2) в който единствено практикуването на хомеопатията от всички алтернативни методи се ограничава. Право да практикуват този метод се дава само на специалисти с висше медицинско образование (лекари и стоматолози). С това се нарушават редица европейски документи, свързани с правото на практикуване на алтернативните методи и от добре обучени лица без висше медицинско образование като Резолюцията за статута на неконвенционалната медицина №А4-0075/1997 на Европейския Парламент, Резолюция за Европейския подход към неконвенционалната медицина“ №1206/1999 г на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа /ПАСЕ/ и др., в които се препоръчва всички неконвенционални методи, без изключение, да се практикуват и от лица без медицинско образование.

Още по-крайна беше издадената през същата 2005 година Наредба №7 „За изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“, в която в Преходни и заключителни разпоредби, &2 се посочва, че лекари и стоматолози могат да предписват хомеопатични лекарства без задължителна регистрация.

Борбата за промяна на това законово положение продължава и досега. Депозирани бяха множество документи – жалби, протести, възражения, предложения – до всички държавни институции – но без резултат. Заведени бяха дела към Върховния административен съд на Република България , който остави жалбата на Сдружение „Хомеопатично общество“ без разглеждане и до Европейският съд в Страсбург, в чието решение се посочва, че те не могат да променят законите на отделните страни.

През 2012 година към Министерство на здравеопазването се създаде работна група за Изменение и допълнение на Глава VІ от Закона, което бе нова надежда, но след ожесточени спорове се стигна да два варианта на законопроект, в единият от които се забранява практикуването на хомеопатия от лица без висше медицинско образование, а в другия уж се разрешава, но остава изискването подготовката по хомеопатия да се провежда само от Висшите медицински институти. Сдружение „Хомеопатично общество“ и „Сдружението на алтернативните лечители в България“ разработиха и внесоха в МЗ свой проект за изменение и допълнение на Глава VІ от Закона за здравето, който въобще не беше разгледан. Нито един от разработените проекти не беше внесен за обсъждане в Народното събрание.

Председател на УС на Сдружение „Хомеопатично общество“:

Доц. д-р Станка Михалкова

Posted on Leave a comment

История на хомеопатията в България

Хомеопатията в България има дълга и значима история, започвайки още от края на 19-ти век и продължаваща до наши дни. Един от пионерите на хомеопатията в България е д-р Георги Миркович (1826 – 1905).
Ранни години и образование на д-р Георги Миркович

Д-р Георги Миркович е ученик на Сава Доброплодни и продължава образованието си в Духовната семинария в Киев. След това завършва гръцко и френско училище в Цариград. Между 1851 и 1856 г. следва медицина в Монпелие, Франция, където е награден от Наполеон III с медал за лекуването на болни от холера по време на епидемия.
Завръщане в България и обществена дейност

След връщането си в България, д-р Миркович подкрепя Драган Цанков и униатското движение, участвайки в делегацията пред папа Пий IX в Рим, за което е награден със златен Ватикански медал. Заради активната му дейност за националната кауза, турските поробители го изпращат окован във вериги пеш до Цариград и го осъждат на вечна каторга в Диарбекир. Той е освободен след Руско-турската война (1877–1878) и се установява в Сливен, където става управител на болницата и директор на Мъжката гимназия.

Въвеждане на хомеопатията в България

Д-р Миркович е първият лекар в България, който започва лечение по метода на хомеопатията. Той е два мандата народен представител и съосновател на вестник „Българско знаме“. Издава списание „Нова светлина“ от 1891 г. до 1896 г. и списание „Здравословие“ от 1893 г. до 1896 г. Първата му среща с Учителя Петър Дънов е през 1900 г. на първия събор на Веригата, което го вдъхновява да издава списание „Виделина“ (1902–1905) с материали за духовно усъвършенстване.
Публикации и приноси в хомеопатията

Първата статия по хомеопатия, озаглавена „За Омиопатията и Алопатията“, е публикувана във вестник „Работник“/Сливен/Година 1, бр. 8, от 15 юли 1885 г. В нея се прави преглед на хомеопатията от древността и се изяснява същността на това ново лечение. Статията не е подписана, но със сигурност е от д-р Миркович.

В списание „Нова светлина“, издавано от д-р Миркович, намираме две статии върху хомеопатията във втората година от издаването му (1892) – „Лечителните средства“ и „Динамизмът“. В списание „Здравословие или запазвание на здравието и лекувание на болестите по най-безвреден начин“ намираме следните статии, посветени на хомеопатията:

1893 г. – „Динамическото въздействие на лекарствата в малката доза“
1894 г. – „Закона на подобните“, „Лечителското знание“, „Лекарствата“, „Серумтерапията“
1894 г. – драматична пиеса „Една безкрайно малка доза между двама сгодени“, от П. Жиорин, преведена от д-р Миркович
1895 г. – „Лечителни средства“, „Употребление на лекарствата“, „Предпазителни омеопатически лекарства“, „Напредъкът на омеопатията“, „По нашите лечителски начини“, в която се споменават различни видове хомеопатия: електро-омеопатия, омо-омеопатия, биохимическа омеопатия и др.

През 1895 г. е публикуван и „Въпросник за консултация“.

Известни книги по хомеопатия

„Домашен омиопатически лекар или способъ като как да се лекува човекъ самичакъ“ – д-р Г. В. Миркович, 1885 г., Сливен, издадена от печатница на в. „Българско Знаме“
„Хомеопатия и нейните основи за лекувание“ – д-р Л. Кучински, преведена от руски от К. Багчеванов, 1901 г., издадена от Софийското Централно Хомеопатическо Дружество
„Хомеопатическа медицина“, д-р А. А. Соколски, беседи за лекуване на болестите №1, „Каква медицина е хомеопатията“, научно-обществено изложение, София, май 1937 г.

Заключение

През периода от 1885 до 1895 г., но особено през последните 2-3 години, темата за ползата от хомеопатичното лечение е настойчиво застъпвана в публикациите на д-р Георги Вълков Миркович. С регистрирането на Сдружение „Хомеопатично общество“ през 1994 г. хомеопатията в България получава нов тласък, възобновявайки традициите и разширявайки своето присъствие в съвременната медицинска практика.

Posted on Leave a comment

Д-р Георги Миркович (1826 –1905)

Д-р Георги Миркович е виден български лекар, хомеопат и общественик, известен със своето активно участие в националното възраждане и културен живот на България.

Образование и ранни години

Ученик на Сава Доброплодни, д-р Миркович продължава образованието си в Духовната семинария в Киев. След това завършва гръцко и френско училище в Цариград. В периода от 1851 до 1856 следва медицина в Монпелие, Франция. По време на престоя си там, той се отличава с героичното си участие в лечението на болни от холера по време на епидемия, за което е награден с медал от Наполеон III.

Завръщане в България и обществена дейност

След завръщането си в България, д-р Миркович подкрепя Драган Цанков и униатското движение, участвайки в делегацията пред папа Пий IX в Рим. За тази дейност е награден със златен Ватикански медал. Заради активната му дейност за националната ни кауза, турските поробители го изпращат окован във вериги пеш до Цариград и го осъждат на вечна каторга в Диарбекир. Той е освободен след Руско-турската война (1877–1878).

Медицинска и педагогическа дейност

След освобождението д-р Миркович се установява в Сливен, където става управител на болницата и директор на Мъжката гимназия. Той е първият лекар в България, който започва лечение по метода на хомеопатията.

Политическа и издателска дейност

Д-р Миркович е избран за народен представител в два мандата. Той е съосновател на вестник „Българско знаме“ и издава списание „Нова светлина“ (1891–1896) и списание „Здравословие“ (1893–1896).

Влияние и духовна дейност

Първата му среща с Учителя Петър Дънов е през 1900 г. на първия събор на Веригата. Под влияние на общуването си с него, д-р Миркович започва издаването на списание „Виделина“ (1902–1905), което съдържа материали за духовно усъвършенстване.

Д-р Георги Миркович остава в историята като един от пионерите на медицината и хомеопатията в България, както и като активен участник в борбата за национално освобождение и културно възраждане.

Posted on Leave a comment

Безплатен Уебинар: Тахионна енергия – новата парадигма в холистичното лечение

Заповядайте на Zoom среща!

Безплатен Уебинар на тема Тахионна енергия

Дата: 22 май 2024 г

Време: 18:30 – 20:00 ч.

Join Zoom Meeting –  линк към зуум срещата

Програма:

1. Въведение: История на откриването на тахионната енергия
– Времетраене: 10 минути
– Водещ: Теодор Троев
2. Основи на тахионната енергия
– Времетраене: 20 минути
– Лектори: Ели Хорозова, Емил Найденов
3. Тахионната енергия в холистичната медицина
– Времетраене: 30 минути
– Лектори: д-р Вилма Михайлова, д-р Петър Найденов
4. Въпроси и отговори
– Времетраене: 20 минути
5. Специални предложения за участниците
– Времетраене: 10 минути

Присъединете се  към срещата на този линк

 

 

Posted on Leave a comment

Ledum Palustre /Ледум/

Ledum Palustre

е хомеопатично лекарство, изключително ценно за всяко домакинство, особено ако сте изложени на риск от ухапвания и ужилвания (от кърлежи, комари, паяци, скорпиони, плъхове, котки, кучета), наранявания от остри предмети като пирони и тръни, прободни и огнестрелни рани. При проникващи рани на дланите и ходилата предотвратява инфекция и подпомага бързото заздравяване.

 • При ухапвания от кърлежи, които могат да причинят лаймска болест, Ledum може да се използва като първично лечение за намаляване на възпалението и болката. В случаи, когато симптомите продължават или се изисква антибиотично лечение, Ledum може безопасно да се комбинира с антибиотици след подходящи медицински изследвания.
 • Благодарение на своите антисептични и противовъзпалителни свойства, Ledum ефикасно намалява риска от инфекции, включително лаймска болест и други болести, пренасяни от насекоми. Той облекчава болката и отока на мястото на ухапването, усилвайки естествената защитна способност на тялото срещу интоксикации.
 • Неговата способност да предотвратява сериозни инфекциозни заболявания, включително тетанус, го прави незаменим в случаи на неочаквани инциденти. За профилактика на тетанус, Ledum често се комбинира с Hypericum, особено когато раните са много болезнени и на места с богата нервна инервация.
 • В условия на военни конфликти, Ledum може да се използва за лечение на огнестрелни и рани от хладно оръжие, като помага за облекчаване на болката, намаляване на възпалението и предотвратяване на инфекция (тетанус). Ефективността му при тези видове травми го прави ценен ресурс в полевите аптечки.

Важността на Потенциите

При хомеопатичната терапия, потенциите са от съществено значение за постигане на желания ефект. Комплект от четири различни потенции на Ledum позволява на организма постепенно и ефикасно да се адаптира и реагира на лечението. Приемането на потенциите във възходящ ред усилва терапевтичния отговор и подпомага по-дълбок и дълготраен лечебен процес.

Закупуването на комплект от Ledum в различни потенции дава сигурност, че при нужда ще имате под ръка необходимата помощ, като започнете с най-ниската потенция и постепенно преминете към по-високите за усилване на лечебния ефект. Така вие и вашето семейство ще бъдете подготвени да отговорите адекватно на различни медицински ситуации, повишавайки шансовете за бързо и ефективно възстановяване.

За ефективността на хомеопатичното лечение с Ledum е важно да имате няколко потенции:

 • 30С за първично облекчение на симптомите
 • 200С за по-дълбоко и продължително действие след първоначалната обработка
 • 1M и 10M за хронични състояния или тежки травми

Стандартен курс на лечение с възходящи потенции:

 1. Ledum 30C – Приемайте 1 гранула 2-3 пъти в рамките на първите 24 часа. Тази начална потенция е идеална за облекчаване на началните симптоми и подготвя тялото за по-високи потенции.
 2. Ledum 200C – Приемайте 1 гранула на следващия ден. 200C работи на по-дълбоко ниво и помага за допълнително укрепване на тялото след първоначалната интервенция.
 3. Ledum 1M – Приемайте 1 гранула след още два дни. Тази потенция е подходяща за осигуряване на дълготрайно действие и подпомага възстановяването при сериозни наранявания.
 4. Ledum 10M – Приемайте 1 гранула след още три дни. Най-високата потенция, предназначена за крайно укрепване на организма и заключителен етап на лечение.

Подход при тежки случаи:

В случай на сериозни симптоми или когато пациентът изпитва силно влошаване, потенциите могат да се прилагат по-често. Например, може да се дава Ledum 30C на всеки 2 часа в първите 24 часа, последвано от Ledum 200C на всеки 4 часа на следващия ден. За максимален ефект при тежки случаи може да се приготви разтвор на Ledum в подходяща потенция (според стадия на лечение), като се разтворят няколко гранули в 100 ml вода и се приема по 1 чаена лъжичка от разтвора на всеки 15 минути, докато се усети подобрение.

Предложеният курс на лечение с Ledum в различни потенции осигурява комплексен подход към управлението на симптомите и възстановяването при ухапвания от насекоми и проникващи рани. Важно е всеки дом да разполага с тези потенции, особено през пролетта и лятото, когато активността на кърлежите и други насекоми е най-висока и работата в градината увеличава риска от убождания. Така при всякакви инциденти ще имате под ръка най-подходящите средства за бързо и ефикасно реагиране.

Заключение:

Ledum palustre подобрява значително вашата способност за справяне с внезапни наранявания или хронични заболявания. Неговото място в домашната аптечка е гаранция за спокойствие и сигурност при лечение на различни здравословни проблеми. Призоваваме всички, които живеят близо до природата, имат вили, занимават се с градинарство или с животни, ходят по планини, или изпращат децата си на лагер, да се снабдят с това мощно хомеопатично средство, особено през активния сезон на насекомите.

Поръчайте своя комплект от Ledum 30C, 200C, 1M и 10M още днес тук, за да сте подготвени за всяка ситуация, която може да изисква незабавно и ефективно хомеопатично лечение. Така ще бъдете по-спокойни, че вашето здраве и това на вашето семейство са защитени в случай на непредвидени ухапвания или убождания!

Posted on Leave a comment

ЗДРАВОСЛОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, СВЪРЗАНИ С НАСТЪПВАНЕТО НА ПРОЛЕТТА

Ето, че настъпиха едни  от най-красивите и привлекателни дни в годината – пролетта! Тя е сезонът на обновлението и  зараждането на новият живот. През пролетта човешкият организъм се адаптира към тези промени и това може да е свързано с някои предизвикателства за здравето. Пролетта е времето, в което се обострят хроничните заболявания, а също така се появяват проблеми, свързани с реакцията на организма ни към цъфтежа на растенията и дърветата. Какви са най-често срещаните проблеми:

 • 1.    Стомашно-чревният тракт през пролетта се пренастройва към предстоящите промени в менюто, свързани с увеличаване приема на растителна храна. Това от своя страна може да е причина за изостряне на някои хронични заболявания на храносмилателния тракт, какъвто например е гастритът
 • 2.   Алергии. Пролетният цъфтеж на цветя и дървета и отделянето на полеми често е причина за алергии и различен вид дискомфорт за много хора. Тази проблеми са известни още като сенна хрема и сезонен ринит, а причинителят обикновено е цветнияп прашец Всичко това може да предизвика проблеми с очите, носа, горните дихателни пътища или да е свързано с обриви по кожата.
 • 3.   Друг проблем е пролетната умора. Промените в температурата, атмосферното налягане и промяната на дължината на деня и нощта. А  това  може да причини депресия, неврози и пролетна умора. Често признаците за тези проблеми са липса на апетит, безсъние, главоболие, постоянна отпадналост и раздразнителност.

4.   През пролетта се активизират всички насекоми, и това често е причина за неприятни срещи  с тях. Ужилванията и ухапванията от насекоми могат да бъдат както безобидни, така и много опасни, дори трагични. Обикновено тези срещи са на места, където сме неподготвени са бърза реакция при необходимост. Ето защо тук хомеопатията може да бъде изключително полезна, поради две причини – нейната ефикасност, и нова, че наличието на две или три шишенца с подходящи (най-често използвани в такива случаи) лекарства не само, че няма да „претоварят“ туристическите ни раници, но даже ще е полезно да ги поставим на лесно достъпно място.

Всички тези проблеми могат да бъдат повлияни благоприятно с помощта на хомеопатията. Тя отдавна  е доказала своята ефективност при лечение на алергичните заболявания. Конвенционалната или алопатична медицина признава алергиите за трудно лечими и не са единични случаите, когато самите лекари  алерголози насочват пациентите  към хомеопатично лечение. Любопитен е фактът, че Американската академия по алергология е основана от лекар хомеопат  –  д-р Грант Селфридж. Неоспорим също е и фактът, че от всички комплементарни  терапии, единствено хомеопатията е доказала своята ефективност. И въпреки, че хомеопатията се счита за безвреден лечебен метод, правилният подход към проблемите е да потърсим съветите на опитни лекари хомеопати, защото самолечението – дори да не ни увреди, може да бъде безполезно поради липса на нужните опит и знания.